Verkoopsvoorwaarden

 

 • Voor alle contracten, leveringen en prestaties gelden uitsluitend onderhavige algemene contractsvoorwaarden naast eventueel bijkomende contractuele voorwaarden. Er kan enkel afgeweken worden van de algemene contractsvoorwaarden mits schriftelijk akkoord van 4DServices. De handelsvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
 • Offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend en gelden in principe voor 30 dagen.
  De overeenkomst tussen partijen komt tot stand van zodra 4DServices een bestelling of een offerte van de klant aanvaardt. Aanvaarding gebeurt schriftelijk of door het uitvoeren van de levering. Inzake de aankoop van software vindt de aanvaarding plaats door het verzenden aan de klant van een passwoord of registratienummer voor gebruik van de bestelde software. Wijzigingen, aanvullingen, telefonische of mondelinge bijkomende afspraken/bestellingen moeten eveneens schriftelijk door 4DServices bevestigd worden om geldig te zijn.
  De klant zal een beveiligde sleutel per drager ontvangen. De sleutel wordt niet per (aangetekende) post overgemaakt, tenzij de leveringsvoorwaarden dit anders bepalen.
  Bij annulering van de opdracht door de klant, stemt de klant ermee in 20% van het offertebedrag/bedrag verbonden aan de bestelling te voldoen binnen de 15 dagen na de verbreking van de overeenkomst.
  4D Services zal alle nodige inspanningen leveren voor de belevering van de klant, maar is niet aansprakelijkheid in geval van laattijdige of niet-levering door zijn leverancier.
  Onderhoudscontracten worden gesloten voor de duur van één jaar en worden stilzwijgend verlengd, behoudens opzeg per aangetekend schrijven drie maanden voor de vervaldag.
  Voor onderhoudscontracten is de factuur op voorhand betaalbaar voor het komende jaar.
  4DServices behoudt zich het recht voor om de software te vervangen door een andere die dezelfde functies bezit als degene die wordt vervangen.
  Upgrades van de software worden door de klant aanvaard. Het paswoord voor gebruik van de software kan beperkt zijn in de tijd, afhankelijk van de overeengekomen betaling- modaliteiten.
  4D Services handelt als distributeur en niet als auteur of ontwikkelaar van de gelicentieerde of verhandelde software.
 • Alle facturen zijn betaalbaar in euro, de prijzen zijn netto, exclusief BTW en eventueel exclusief milieubijdrage, zonder korting en steeds contant te betalen, tenzij anders overeengekomen.
  De klant is gehouden een voorschot te betalen van 40% op de geraamde kostprijs.
  De klant verklaart op de hoogte te zijn dat de prestaties van 4DServices kunnen worden uitgedrukt in een urenstatus.
  Voor de niet-betaling van de facturen op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning een intrest verschuldigd van 1% per maand, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 euro.
 • Offertes, tekeningen, geleverde goederen, software en andere documenten en alle documenten/producten waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, blijven de exclusieve eigendom van 4DServices of haar leverancier. Deze documenten/producten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden. Bij annulering van de bestelling is de klant gehouden alle documenten/producten terug te geven aan 4DServices, naast de verschuldigde schadevergoeding.
  De klant heeft enkel een gebruiksrecht m.b.t. de geleverde software op grond van de licentieovereenkomst. De klant respecteert de auteurs en gebruiksrechten en heeft niet het recht de software te verkopen, te vervreemden, te kopiëren, te wijzigen of toegankelijk te maken voor of over te dragen aan onbevoegde derden, met uitzondering voor het maken van 2 back-up of archief copies van de software
  De klant draagt de exclusieve verantwoordelijkheid betreffende het ter beschikking gestelde materiaal
  De software wordt digitaal, geleverd, waarbij de klant automatisch instemt met het respecteren van de voorwaarden van de licentieovereenkomst van de leverancier, alsook met de gebruik- en auteursrechten verbonden aan het product, van zodra de software aan de klant wordt geleverd of bij de klant wordt gedownload. De licentie overeenkomst, handleidingen en gebruik- en auteursrechten kunnen steeds opgevraagd worden bij 4DServices.
  4DServices heeft het recht om de naleving van de licentieovereenkomst door de klant te verifiëren en de klant zal hiertoe zijn volle medewerking verlenen.
  Inzake de aankoop door de klant van hardware of andere goederen waarop geen intellectueel eigendomsrecht rust, gaat het risico over van deze verkochte goederen op het moment van de levering ervan aan de klant. De goederen reizen steeds op risico van de klant. De geleverde goederen blijven in elk geval eigendom van 4DServices tot aan de algehele betaling ervan door de klant. Het is de klant uitdrukkelijk verboden de geleverde goederen te verkopen, te verpanden of erover te beschikken op welke wijze dan ook, vóór de volledige betaling van de prijs, op straffe van vervolging bij toepassing van art. 491 S.W.
 • De aansprakelijkheid van 4DServices gaat niet verder dan de in deze voorwaarden betrokken overeenkomsten en 4DServices is enkel aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van 4DServices en/of haar werknemers. De aansprakelijkheid beperkt zich evenwel tot maximaal het bedrag van de door de klant aan 4DServices betaalde bedragen (exclusief BTW) voor die opdracht gedurende een maximale periode van één jaar voorafgaand aan het veroorzaken van de schade
  Aansprakelijkheid van 4DServices voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade ten gevolge van het plat liggen van het netwerk of verlies van gegevens/bestanden is uitgesloten, evenals de aansprakelijkheid voor schade aan derden.
  De klant zal 4DServices (alsook diens aandeelhouders, bestuurders en personeelsleden) vrijwaren en vergoeden voor en tegen alle vorderingen en aanspraken van derden op grond van de contractuele tekortkoming van de klant, de nalatigheid en/of de grove tekortkoming van de klant en/of het niet naleven van de klant van enige wettelijke bepaling.
 • Iedere klacht betreffende de geleverde software, van welke aard ook, dient door de klant binnen de acht werkdagen vanaf de levering van de goederen of de begindatum van het presteren van diensten per aangetekende brief bekendgemaakt te worden aan 4DServices.
  4DServices garandeert niet dat de geleverde software “error-free” is, maar wanneer wordt vastgesteld op grond van een tijdig geformuleerde klacht dat de software een fout bevat of slecht functioneert, zal 4DServices zich inspannen om hieraan te verhelpen (met de mogelijkheid van de vervanging van de software) op voorwaarde dat (a) de software steeds is gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding, (b) geen wijziging of aanpassing is gemaakt op de software zonder de toestemming van 4DServices en (c) de fout of slechte functionering is gemeld aan 4D Services binnen de termijn zoals voorzien in art. 6, 1ste al.
  4DServices garandeert in geen enkel opzicht de geschiktheid van de software voor particuliere doelstellingen of het gebruik van de software in combinatie met andere software.
 • Gegevens en bestanden die door de klant aan 4DServices worden verstrekt, blijven de uitsluitende eigendom van de klant en vice versa. 4DServices verbindt zich ertoe deze enkel te gebruiken voor haar beheers- en administratieve taken. 4DServices is vrijgesteld van alle onderzoek naar de bron, rechtsgeldigheid of werkelijkheid van deze gegevens.
  Behoudens expliciete en schriftelijk overeengekomen afwijkingen, wordt op alle door 4DServices aangewende of ontwikkelde systemen, programma’s, werkmethoden en middelen geen enkel recht aan de klant overgedragen. De klant kan in geen geval aanspraak maken op enig eigendomsrecht van gebruikte technieken in programmering, analyse en werkuitvoering, evenals wat de toegepaste ideeën betreft.
 • Het confidentieel karakter van alle door 4DServices als confidentieel beschouwde gegevens, wordt door de klant steeds gerespecteerd.
 • Gedurende de duur van deze overeenkomst en een periode van 6 maanden na de beëindiging, onthoudt de klant zich ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, alsook zijn aangestelden, om 4D Services te beconcurreren met eenzelfde of gelijkaardig product als door 4D Services aan de klant geleverd of voorgesteld in een offerte.
 • 4D Services kan geen aansprakelijkheid dragen in geval van overmacht, waaronder evenzeer begrepen de niet of niet tijdige belevering door haar leveranciers.
 • In geval van betwisting tussen partijen is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Brusselse Rechtbanken bevoegd.
 • Geen enkele partij bij de overeenkomst zal worden vermoed aan enige van haar rechten die uit deze algemene voorwaarden of uit een inbreuk op enige bepaling van deze algemene voorwaarden voortvloeien, verzaakt te hebben, tenzij deze Partij hieraan schriftelijk en ondubbelzinnig verzaakt.
  De rechten en verhaalmiddelen van partijen onder deze algemene voorwaarden sluiten niet uit of beperken geenszins enige andere rechten en verhaalmiddelen waarop partijen zich kunnen beroepen onder het gemeen recht.
  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal de betreffende bepaling geen deel meer vormen van deze algemene voorwaarden. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijft behouden. In dergelijk geval zal elke partij haar best doen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldig beding met dezelfde economische draagwijdte ter vervanging van het eerste overeen te komen.
  Deze algemene voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen.
  De klant kan zijn rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan een derde, tenzij daartoe de schriftelijke en voorafgaande goedkeuring wordt bekomen van 4D Services.
  De bepalingen van de overeenkomst zullen tot voordeel strekken van en bindend zijn ten aanzien van de partijen evenals hun respectieve erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

Hulp en ondersteuning

Bedrijven met een geldig onderhoudscontract en medewerkers die een opleiding TopSolid hebben gevolgd, kunnen hier terecht met hun vragen.

Download hier TeamViewer. Deze toepassing stelt ons in staat om bij problemen uw scherm vanop afstand over te nemen. Zo kunnen we je snel en efficiënt helpen.

Onze medewerkers zijn alle werkdagen beschikbaar van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u.

Screen Shot 2018-10-16 at 22.15.17
Tagline2px2-1024x282

4D Services

Is een erkende dienstverlener KMO-portefeuille
voor het domein van opleiding


Contacteer 4D services
Ternatstraat 4, B-1742 Ternat

+32 2 582 72 64
info@4dservices.be

kmo-port
TopSolid-logo-grey