Factuurvoorwaarden

Factuurvoorwaarden

  1. Op alle facturen zijn uitsluitend onderhavige algemene factuurvoorwaarden van toepassing. Er kan enkel afgeweken worden van de algemene factuurvoorwaarden mits schriftelijk akkoord van 4DServices. De handelsvoorwaarden of factuurvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
  2. Alle facturen zijn betaalbaar in euro, de prijzen zijn netto, exclusief BTW en eventueel exclusief milieubijdrage, zonder korting en steeds contant te betalen, tenzij anders overeengekomen. Voor de niet-betaling van de facturen op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning een intrest verschuldigd van 1% per maand, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 euro.
  3. Inzake de aankoop door de klant van hardware of andere goederen waarop geen intellectueel eigendomsrecht rust, gaat het risico over van deze verkochte goederen op het moment van de levering ervan aan de klant. De goederen reizen steeds op risico van de klant. De geleverde goederen blijven in elk geval eigendom van 4DServices tot aan de algehele betaling ervan door de klant. Het is de klant uitdrukkelijk verboden de geleverde goederen te verkopen, te verpanden of erover te beschikken op welke wijze dan ook, vóór de volledige betaling van de prijs, op straffe van vervolging bij toepassing van art. 491 S.W.
  4. Iedere klacht betreffende de geleverde software, hardware en andere producten of diensten van welke aard ook, dient door de klant binnen de acht werkdagen vanaf de levering van de goederen of de begindatum van het presteren van diensten per aangetekende brief bekendgemaakt te worden aan 4DServices.
    4DServices garandeert niet dat de geleverde software “error-free” is, maar wanneer wordt vastgesteld op grond van een tijdig geformuleerde klacht dat de software een fout bevat of slecht functioneert, zal 4DServices zich inspannen om hieraan te verhelpen (met de mogelijkheid van de vervanging van de software) op voorwaarde dat (a) de software steeds is gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding, (b) geen wijziging of aanpassing is gemaakt op de software zonder de toestemming van 4DServices en (c) de fout of slechte functionering is gemeld aan 4D Services binnen de termijn zoals voorzien in art. 6, 1ste al.
  5. In geval van betwisting tussen partijen is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Brusselse Rechtbanken bevoegd.
  6. Geen enkele partij zal worden vermoed aan enige van haar rechten die uit deze algemene factuurvoorwaarden of uit een inbreuk op enige bepaling van deze algemene factuurvoorwaarden voortvloeien, verzaakt te hebben, tenzij deze partij hieraan schriftelijk en ondubbelzinnig verzaakt. De rechten en verhaalmiddelen van partijen onder deze algemene factuurvoorwaarden sluiten niet uit of beperken geenszins enige andere rechten en verhaalmiddelen waarop partijen zich kunnen beroepen onder het gemeen recht. Indien een bepaling van deze algemene factuurvoorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal de betreffende bepaling geen deel meer vormen van deze algemene factuurvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene factuurvoorwaarden blijft behouden. In dergelijk geval zal elke partij haar best doen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldig beding met dezelfde economische draagwijdte ter vervanging van het eerste overeen te komen.